Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

DUYURU

2018-2019 Güz Yarıyılı Ara Sınav (Vize) Programları

08-11-2018

2018-2019 Eğitim-Öğretim Güz Yarıyılı Arasınav (Vize) Programları aşağıya eklenmiştir.

Sınavlar 12-16 Kasım 2018 tarihleri arasında yapılacaktır.

Öğrencilerimize sınavlarında başarılar dileriz.


Ara Sınavlara katılamayan öğrencilerimizin, 21 Kasım 2018 Çarşamba günü mesai bitimine kadar aşağıdaki dilekçeyi doldurarak mazeretlerini gösterir belgeyle birlikte Müdürlüğümüz Yazı İşleri bürosuna teslim etmeleri gerekmektedir.

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

Mazeretler ve mazeretli sayılma
MADDE 27 – (Başlığı ile değişik: R.G.18/08/2014-29092)
(1) Haklı ve geçerli kabul edilebilecek mazeretler şunlardır:
a) Öğrencinin, sağlık kuruluşlarından alacağı sağlık raporuyla belgelenmiş sağlıkla ilgili mazeretlerinin olması durumunda, öğrencinin raporlu olduğu günler devamsızlıktan sayılır.
b) (Değişik: R.G.14/04/2016-29684) Öğrencinin Üniversiteyi temsilen bilimsel, kültürel, sanatsal, sportif ve benzeri etkinliklere katılmak üzere Rektörlük tarafından görevlendirilmesi.
c) İlgili birim yönetim kurulunun kabul edeceği diğer nedenlerin ortaya çıkması.

(2) Ara sınavlara katılamayan öğrencilerin mazeretli sayılmalarına ilgili birim yönetim kurulu tarafından karar verilir. Mazeretlere ilişkin esaslar şunlardır:
a) (Değişik: R.G.20/05/2018-30426) Öğrencilerin; mazeretlerinin kabulü için haklı ve geçerli nedenlerinin varlığı halinde, birinci fıkrada belirlenen mazereti ile ilgili kanıtlayıcı belgeleri, bir dilekçeyle birlikte en geç ara sınavların bitimini takip eden birinci haftanın üç iş günü içerisinde birimine teslim etmeleri gerekir, mazeretler birim yönetim kurulunca takip eden dördüncü iş günü değerlendirilip, beşinci iş günü ilan edilir.
b) Mazereti ilgili birimin yönetim kurulu tarafından kabul edilen öğrenci, mazeretinin oluştuğu andan bitimine kadar geçen süre içerisinde sınavlara giremez, bu süre içinde girdiği sınavlar iptal edilir.
c) Öğrencilerin sağlık kuruluşlarından alacakları sağlık raporlarında mazeretin oluştuğu tarih ve saat ibaresi bulunmalıdır.
ç) (Değişik: R.G.20/05/2018-30426) Mazeret sınavlarının yapıldığı hafta içerisinde birinci fıkranın (b) bendine göre görevlendirilenler ile raporlu olmaları nedeniyle mazeretleri devam eden öğrencilerin durumu ile mazeret sınavı başvuru süresinin ağır hastalık, kaza, birinci derece yakınının ağır hastalık veya vefatı, doğal afetler ve benzeri durumlarda zorunlu olarak aşılması hallerinde değerlendirme birim yönetim kurulunca yapılır.
d) Süresi içinde yapılmayan başvurular kabul edilmez.

Mazeret sınavları
MADDE 28 – (1) (Değişik: R.G.20/05/2018-30426) Ara sınavlara katılamayan ve mazeret başvuruları kabul edilen öğrencilerin mazeret sınavları ara sınavların bitimini takip eden ikinci hafta içerisinde yapılır.
(2) Final, bütünleme ve tek ders sınavlarının mazeret sınavları yapılmaz.